BAN GIÁM ĐỐC

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL  ẢNH
1 Trần Thế Vinh Phó Giám đốc Phụ trách 0906188333
2 Phạm Minh Tiến Phó Giám đốc 0903301005

PHÒNG HÀNH CHÍNH – TỔNG HỢP

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL  ẢNH
1 Lê Thị Anh Trưởng Phòng HCTH 0916.800781
2 Bùi Văn Kế Phó Phòng HCTH 0399241007
3 Chế Đình Minh Kế toán 0933575717
4 Nguyễn Thị Lan Văn thư – Thủ quỹ 0915227449
5 Nguyễn Thị Thu Thảo Chuyên viên 0907474814
6 Huỳnh Kim Quốc Thạnh Kỹ thuật điện 0938391417
7 Mai Thị Thu Tạp vụ 0945499179
8 Hoàng Thị Thiệp Tạp vụ 0397988858
9 Nguyễn Thị Bình Tạp vụ 0964671627
10 Lê Thị Quý Tạp vụ 0825048179
11 Hồ Thanh Vẹn Bảo vệ 0352634473
12 Lê Trí Hùng  Bảo vệ 0918217641
13 Trần Đình Thông Bảo vệ 0937720553
14 Nguyễn Huy Đông Bảo vệ 0935726432
15 Lê Cao Đông Bảo vệ 0966947687
16 Lê Hoàng Thắng Lái xe 0939099373

PHÒNG NGHIỆP VỤ VĂN HÓA

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL  ẢNH
1 Hồ Vĩnh Trí Trưởng Phòng NVVH 0913863458
2 Trần Ly Diễn Hiền Phó Phòng NVVH 0913003132
3 Trần Thị Bích Phượng Phương pháp viên 0909776741
4 Nguyễn Thị Huê Phương pháp viên 0981287034
5 Nguyễn Thị Bích Phương pháp viên 0917205766

PHÒNG CỔ ĐỘNG TRỰC QUAN VÀ TRIỄN LÃM

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL  ẢNH
1 Lê Văn Tuấn Phó Phòng TT,CĐ&TL 0985600038
2 Trần Hải Âu Phó Phòng TT,CĐ&TL 0939066690
3 Trần Lê Xuân Diệp Họa sỹ 0933030771
4 Nguyễn Hoàng Mẫn Họa sỹ 0387288919
5 Trần Thị Tuyết Phương pháp viên 0971509568
6 Nguyễn Thị Thu Huyền Phương pháp viên 0908605248
7 Vũ Ngọc Thứ CBNV 0902917693

ĐỘI TUYÊN TRUYỀN VÀ CHIẾU PHIM LƯU ĐỘNG

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL  ẢNH
1 Nguyễn Hữu Việt Đội phó Đội TT&CPLĐ 0919962772
2 Lê Quốc Đạt Đội phó Đội TT&CPLĐ 0385969298
3 Trịnh Đình Luân Đội phó Đội TT&CPLĐ 0981648289
4 Trần Thị Duyên Tuyên truyền viên chính 0937163788
5 Đặng Thị Cẩm Nhật Phương pháp viên 0937830360
6 Nguyễn Thị Hồng Phượng Chuyên viên 0905032463
7 Nguyễn Thị Hương Tuyên truyền viên 0937987588
8 Trần Tấn Thành Kỹ thuật  0902312531
9 Vũ Thị Giang Tuyên truyền viên 0982930767
10 Trần Kim Nguyên Tuyên truyền viên 0898938132
11 Nguyễn Tuấn Đạt Kỹ thuật 0918157760
12 Võ Đức Phú Kỹ thuật 0913828632
13 Tô Hùng Việt Kỹ thuật 0908965117
14 Trần Thanh Quang Lái xe 0919922218

 

 

 

Hits: 44