Trung tâm Văn hóa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao

– Trung tâm có chức năng: tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chinh sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; thực hiện các nhiệm vụ chinh trị, kinh tế, xã hội của địa phương; tổ chức các hoạt động văn hóa, bôi dưỡng năng khiếu nhằm nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa và giải trí của nhân dân; tổ chức phát hành phim và chiếu bóng.

– Trung tâm có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng, có trụ sở, kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật

Hits: 67