Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

I. Vị trí, chức năng
Trung tâm Văn hóa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao, có chức năng tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và các nhiệm vụ khác của địa phương; thực hiện cung cấp dịch vụ sự nghiệp công và phục vụ quản lý nhà nước.
Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, trụ sở theo quy định của pháp luật.
II. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Nhiệm vụ, quyền hạn về phục vụ quản lý nhà nước.
a) Xây dựng kế hoạch công tác; định mức hoạt động (tuyên truyền lưu động, chiếu phim và các hoạt động khác); nhiệm vụ đột xuất trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, tổ chức thực hiện hàng năm hoặc giai đoạn;
b) Tổ chức; tập huấn, bồi dưỡng; sáng tác, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, tuyên truyền lưu động, triển lãm, cổ động trực quan, câu lạc bộ, nhóm sở thích và các hình thức hoạt động khác;
c) Phổ biến các tác phẩm văn hóa, nghệ thuật, xây dựng, thực hiện các mô hình hoạt động mẫu trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật biên soạn và phát hành tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn nghiệp vụ;
d) Khai thác, sưu tầm, phục dựng, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể trong cộng đồng;
đ) Kiểm tra hoạt động chuyên môn nghiệp vụ theo trách nhiệm được phân công;
e) Thực hiện công tác phối hợp với các ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai nhiệm vụ phát triển hệ thống thiết chế văn hóa và tổ chức hoạt động văn hóa, nghệ thuật trong và ngoài địa phương.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn về cung cấp dịch vụ sự nghiệp công:
a) Cung cấp dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu:
Tổ chức và tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ; hội thi, hội diễn, liên hoan văn nghệ quần chúng; tuyên truyền lưu động, cổ động trực quan; phục vụ nhiệm vụ chính trị; các dịch vụ sự nghiệp công khác được cấp có thẩm quyền ban hành.
b) Cung cấp dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực văn hóa:
– Tổ chức các dịch vụ văn hóa, nghệ thuật, tuyên truyền, triển lãm, quảng cáo, vui chơi, giải trí và các dịch vụ khác;
– Liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân để tổ chức các hoạt động dịch vụ văn hóa, vui chơi, giải trí theo quy định của pháp luật.
c) Các dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực điện ảnh:
– Hợp tác, liên doanh, liên kết trong lĩnh vực điện ảnh; phát hành, phổ biến phim và các hoạt động dịch vụ giải trí điện ảnh, tổ chức tuyên truyền, chiếu phim phục vụ các sự kiện, nhiệm vụ chính trị của đất nước và địa phương; phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần về lĩnh vực điện ảnh cho nhân dân; phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra, thẩm định việc thực hiện các quy định về kinh doanh, chất lượng nội dung đĩa hình, phim, xuất bản phẩm và các hoạt động điện ảnh của địa phương;
– Tổ chức các hoạt động chiếu phim lưu động và tại rạp; sản xuất, phát hành và phổ biến băng đĩa phim, phóng sự – tài liệu, video, clip, dịch và lồng tiếng, thuyết minh phim dân tộc, các thể loại khác thuộc lĩnh vực Điện ảnh,
– Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các tuần phim, đợt phim kỷ niệm các sự kiện trọng đại, các ngày lễ lớn của đất nước; tham gia tổ chức các sự kiện điện ảnh quốc tế tại địa phương.
– Phục vụ các nhiệm vụ quản lý Nhà nước trong lĩnh vực điện ảnh.
3. Nhiệm vụ, quyền hạn khác:
a) Hợp tác, giao lưu, trao đổi nghiệp vụ với các đơn vị có liên quan trong nước và quốc tế;
b) Quản lý tổ chức bộ máy, tài chính, tài sản và cơ sở vật chất theo quy định của pháp luật;
c) Thực hiện công tác thống kê, báo cáo định kỳ theo quy định;
d) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do cơ quan có thẩm quyền giao hoặc theo quy định của pháp luật.
III. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm:
a) Lãnh đạo Trung tâm
Trung tâm Văn hóa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.
– Giám đốc là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm lãnh đạo, quản lý. điều hành chung và toàn diện các mặt công tác, hoạt động của Trung tâm. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.
– Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc quản lý, điều hành một số nhiệm vụ công tác được phân công, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.
– Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách đối với Giám đốc và Phó Giám đốc thực hiện theo quy định về phân cấp quản lý công chức, viên chức của UBND tỉnh và các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan.
b) Cơ cấu tổ chức của Trung tâm, gồm:
– Phòng Hành chính – Tổng hợp;
– Phòng Nghiệp vụ văn hóa;
– Phòng Cổ động trực quan, triển lãm;
– Đội Tuyên truyền và Chiếu phim lưu động.
c) Giám đốc Trung tâm quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng, Đội chuyên môn, nghiệp vụ; ban hành quy chế hoạt động của đơn vị và các quy chế, quy định khác theo quy định của pháp luật.

Hits: 50